Vải Thun Cát Kim Tuyến

Vải Thun Cát Kim Tuyến thích hợp may đồ bộ, đầm